Dezinfekcijas līdzeklis rokām un virsmām 4L Virudes spirta
Dezinfekcijas līdzeklis rokām un virsmām 4L Virudes spirta
produkta kods
cena par 1 gab. 8.80 €   6.18 Ls  
groza
produkta informācija:

BĪSTAMI ! Viegli uzliesmojošs šķidrums un tvaiki. TIKAI ĀRĪGAI LIETOŠANAI.
• Dezinfekcijas līdzeklis "VIRUDES" - lietošanai gatavs roku un virsmu dezinfekcijas līdzeklis (uz spirta bāzes, satur glicerīnu un ūdeņraža peroksīdu). Dezinfekcijas līdzeklis "VIRUDES" piemērots profesionālai un patērētāju lietošanai. Baktericīda, levurocīda, tuberkulocīda un ierobežota virucīda iedarbība.
• Lietošanai gatavs roku un virsmu dezinfekcijas līdzeklis (uz spirta bāzes, satur glicerinu un ūdeņraža peroksidu). Profesionālai un patērētāju lietošanai. Baktericīda, Levurocīda, tuberkulocīda un ierobežota virucīda iedarbība. Pārlejot līdzekli lietošanai atbilstošā tarā, nodrošināt tās tīrību.
Lietošana roku dezinfekcijai: roku higiēniskai dezinfekcijai atbilstoši EN1500.Uzklājiet uz rokām 3 ml produkta un ieberzējiet roku ādā vismaz 30 sekundes (līdz nožūst). Pārliecinieties, ka dezinfekcijas līdzeklis pilnigi pārklāi nagu gultnes un pirkstu starpas.
Lietošana virsmu dezinfekcijai: ātrai dezinfekcijai medicīnas nozarē, pansionātos, sanatorijās, fitnesa un SPA centros, skaistumkopšanas nozarē, bērnudārzos un skolās. Virsmu dezinfekcijai izmantojiet izsmidzināšanas metodi. Ielejiet izsmidzinātājā, apsmidziniet virsmu un uzgaidiet, kamēr nožūst. Ja virsmas ir redzami netīras, pirms dezinfekcijas tās ir jānotīra.
• Medicīniska padoma nepieciešamības gadījumā attiecīgā informācija ir norādīta uz iepakojuma vai etiķetes. Sargāt no bērniem. Turēt pietiekamā attālumā no karstuma avotiem, karstām virsmām, dzirkstelēm, atklātas liesmas un citiem aizdegšanās avotiem. Nesmēķēt.Tvertni turēt cieši noslēgtu.
SASKARĒ AR ACĪM: Uzmainīgi izskalot ar ūdeni varākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt. Turpināt skalot.
SASKARĒ AR ĀDU: Ja rodas ādas kairinājums vai izsitumi- lūdziet mediķu palīdzību. Glabāt labi vēdināmās telpās. Turēt vēsumā. Atbrīvoties no satura/tvertnes saskaņa ar vietējiem/ reģionāliem/ starptautiskiem noteikumiem.
• Blocīda inventarizācijas nr: LV17032020/2265
Pielietošanas veidi: 1. produkta veids. 2. produkta veids. Dezinfekcijas līdzekļi un algicīdi, kas nav paredzēti tiešai piemērošanai cilvēkiem un dzīvniekiem.
Biocīda aktīva viela: 100 ml produkta satur 70 ml etanolu (CAS nr.: 64-17-5; EK nr.: 200-578-6), 0,125 ml ūdeņraža peroksīdu (CAS nr.: 7722-84-1; EK nr.: 231-765-0).
• Blocīda preparatīvais veids: šķidrums.
• Uzglabāšana: Uzglabāt temperatūrā no 5°C līdz 25°C
• Ražotājs: “Latvijas balzams” AS.
• EAN:4750021009020

aizvert